Gallai’r ffordd y cawsoch eich trin fod yn groes i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Cod Myfyrwyr ar Urddas a Pharch (sydd i’w gael yma https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/studentsupport/resources/dignityandrespect/cod-myfyrwyr-ar-urddas-a-pharch.pdf )
 
Mae’n bwysig ystyried y camau canlynol:
 
 
Meddyliwch
  • A ydych mewn perygl uniongyrchol? Os ydych mewn perygl uniongyrchol neu wedi’ch anafu’n ddifrifol, gallwch gysylltu â’r gwasanaethau brys ar 999 (neu 112 o ffôn symudol).
  • Dewch o hyd i le diogel. Os oes digwyddiad newydd ddigwydd ceisiwch ddod o hyd i rywle lle rydych chi’n teimlo’n ddiogel. 
  • A oes unrhyw un rydych chi'n ymddiried ynddynt gerllaw y gallwch siarad â nhw?
Adroddwch
  • Adrodd a Chymorth. Gall myfyrwyr a staff adrodd am ddigwyddiad gan ddefnyddio system Adrodd a Chymorth y Brifysgol. Gallwch ddewis gwneud hyn yn ddienw neu gallwch ofyn am gymorth gan gynghorydd. Os dewiswch siarad â chynghorydd bydd yn gallu trafod yr opsiynau a’r cymorth sydd ar gael i chi, yn gyfrinachol.
  • Gweithdrefn y Brifysgol. Os byddwch yn dewis gwneud cwyn ffurfiol i’r Brifysgol ynglŷn â myfyriwr neu aelod o staff, mae gweithdrefnau sy’n nodi’r camau y bydd angen i chi eu dilyn. Gall cynghorydd annibynnol helpu i egluro’r broses hon i chi.
Ceisiwch gymorth
 Iechyd Meddwl a Lles Meddyliol
Nôl

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd